התוכן העיקרי

הודעת התראה

Exercise n. 21- Scapula stabilization: strengthening the middle and lower trapezius