התוכן העיקרי

הודעת התראה

Exercise n. 19- Side steps with rubber band- Gluteus Medius and lateral hip rotators strengthening